Centres de control

L’any 1994 ATLL va iniciar un procés d’automatització de les instal·lacions amb l’objectiu d’optimitzar recursos, garantir el servei, minimitzar avaries, i controlar millor el sistema. Actualment les plantes potabilitzadores i les instal·lacions principals de la xarxa de distribució ja estan automatitzades, el que representa un total de 195 estacions remotes.

Mitjançant el sistema de control centralitzat, els centres de control d'ATLL reben dades i senyals provinents de totes les instal·lacions. Dades com ara, cabals, pressions, nivells de dipòsits, posició de vàlvules, etc. D’altra banda, mitjançant aquest mateix sistema, des del centre de control s’envien tot tipus d’ordres als elements automatitzats. Ordres com ara, marxa/aturada de bombes, obertura/tancament de vàlvules, canvi de sistema de cloració, etc....

Aquest gran volum d’informació el visualitza i gestiona l’operador al centre de control mitjançant un sistema de Scada i s’emmagatzema per a la seva posterior anàlisi en servidor de bases de dades. L’operador pot en tot moment visualitzar, controlar i gestionar els processos de potabilització així com l’estat de la xarxa de distribució en temps real i des de remot.

Una funció fonamental del centre de control de xarxa és la d’establir un punt de comunicació amb els nostres clients, disponible en tot moment, per tal de realitzar en un clima de cooperació total la finalitat compartida d’abastir d’aigua potable a la població.

Aquesta és una feina continua, que és realitza 24 hores al dia, 365 dies a l’any, per tal que el servei d’abastament d’aigua potable en alta que dóna ATLL Concessionària estigui en tot moment correctament controlat i gestionat, i que qualsevol incidència o actuació no tingui cap repercussió als nostres clients.