Característiques tècniques

Cabals

Cabal mitjà d'aigua producte 60 hm3/any
Cabal màxim d'aigua producte 200.000 m3/dia
Cabal màxim 2,31 m3/s
Cabal màxim de captació d'aigua de mar 6 m3/s

Procés de dessalinització per osmosi inversa

Factor de conversió 45%
Salinitat de l'aigua de mar 39.700 ppm
Salinitat de l'aigua producte 110 ppm
Rendiment d'eliminació de sals 99,7%

Pressupost i terminis

Pressupost estimat 230 milions d’euros
Finançament Fons de Cohesió 75% de la inversió fins a un màxim de 150 milions

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

13,4 millones d'euros (años 2007 i 2008)
Termini d'obra 24 mesos