La xarxa de distribució

La xarxa de distribució d'ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA rep l'aigua dels rius Llobregat i Ter i de les plantes dessalinitzadores de les conques del Llobregat i de la Tordera.

La xarxa de distribució d’ATLL Concessionària rep l’aigua, actualment, dels dos rius dels que pren el nom: el riu Llobregat i el riu Ter.
La captació d’aigua provinent del riu Llobregat es realitza a la Planta de tractament (ETAP) ubicada al terme municipal d’Abrera. L’aigua provinent del riu Ter es capta a l’embassament del Pasteral, aigües avall dels embassaments de Sau i Susqueda. Des d’aquesta captació arriba a l'ETAP del Ter, situada als termes municipals de Llinars del Vallès, Cardedeu i la Roca del Vallès.
Una vegada potabilitzada l’aigua s’emmagatzema als dipòsits generals d’ambdues plantes per tal de ser distribuïda, a traves de la xarxa, fins als punts de lliurament dels municipis que formen part de l’abastament d’ATLL Concessionària.

La dessalinitzadora de la conca del Llobregat aporta fins a 60 Hm3/any i l'aigua un cop potabilitzada es distribueix fins el dipòsit de Fontsanta a Sant Joan Despí.

La dessalinitzadora de la conca de la Tordera aporta fins a 20 Hm3/any d'aigua potable.

Aquesta xarxa de distribució la constitueixen diferents artèries i derivacions:

  1. les artèries generals de distribució
  2. els dipòsits de regulació supramunicipal
  3. les canonades comarcals
  4. les canonades de derivació municipals
  5. els dipòsits de capçalera municipal
  6. les estacions de bombament

En general, l’abastament en alta realitzat per ATLL s’organitza de la següent manera:

  • Les artèries generals de distribució, són les canonades principals que estructuren l’àmbit d’abastament d’ATLL Concessionària. S’utilitzen per a transportar l’aigua des de les plantes de tractament fins als centres generals de distribució, on s’emmagatzema en els dipòsits de regulació supramunicipals. D’altra banda, aquestes mateixes artèries generals són també l’origen de moltes de les canonades comarcals, així com també d’algunes de les derivacions municipals del sistema ATLL Concessionària.
  • Les canonades comarcals s’originen tant en els dipòsits de regulació com en les artèries generals, i connecten diferents municipis pertanyents a una zona geogràfica molt concreta, definida per una o dues comarques adjacents.
  • Finalment, les canonades de derivació municipals, que es poden originar tant en artèries generals com comarcals, condueixen l’aigua fins als dipòsits de capçalera municipal dels nostres clients, punt on ATLL finalitza la seva tasca i a partir de la qual, s’inicia, a través de les xarxes pròpies de cada municipi, l’abastament en baixa domiciliari.

La bipolaritat marcada per les infraestructures de captació en dues zones, Ter i Llobregat es transmet, així mateix, en l’estructura de tota la xarxa de distribució, existint també en l’actualitat, dues zones bàsiques de distribució, la formada per les artèries de la zona Ter i la de les artèries de la zona Llobregat.
Tanmateix, així com abans aquesta divisió es corresponia directament amb l’àmbit de procedència exclusiva del aigua, (aigua del Ter o aigua del Llobregat) avui dia, i a futur d’una manera més significativa, aquesta divisió té només un objectiu territorial, ja que actualment es disposa d’una artèria general de interconnexió d’ambdues zones.

La nostra xarxa de distribució té en la actualitat 1045 Km de canonades de diversos diàmetres, 170 dipòsits gestionats totalment o en part per la pròpia ATLL, 67 estacions de bombament i 212 punts de lliurament en servei on finalitza l’abastament en alta gestionat per ATLL Concessionària.
En conjunt el sistema abasteix aigua potabilitzada directament a 98 municipis, aigua pretractada a 3 municipis, i indirectament a 15 municipis més, que són els que formen part de la xarxa metropolitana de Barcelona. Tots aquests municipis queden distribuïts en 9 comarques: el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Selva i el Garraf.

Finalment, la població total abastida per ATLL Concessionaria, tenint en compte tant la fixa com l’estacional, és d’uns 5 milions d’habitants.

En el següent mapa està representada la xarxa regional així com l'emplaçament de les diferents instal·laccions.