Planta Llobregat

L'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) del Llobregat, ubicada al terme municipal d'Abrera, va entrar en funcionament l'any 1.980. La planta té una capacitat de tractament de 3,3 m3/s.

El procés de tractament està constituït per les fases i operacions següents:

 • Captació, desbast, dosificació, sorreres i primera elevació
  El primer tractament és un desbast en què l'aigua passa per unes reixes que impedeixen que els materials grossos suspesos a l'aigua no entrin a l'estació. Tot seguit, l'aigua passa per tres canals desarenadors i s'hi afegeix permanganat potàssic per oxidar compostos orgànics i inorgànics.
 • Estació de bombament 
  S'eleva l'aigua des de la cota del riu, 55, fins a la 80 d'entrada a decantadors. En aquest punt es dosifica diòxid de carboni per ajustar el pH de l'aigua.
 • Mescla, floculació i decantació
  L'aigua entra a les cambres de mescla on s'homogeneïtza amb el reactiu coagulant (policlorur d'alumini d'alta basicitat). També es pot dosificar carbó actiu en pols que permet fer front a contaminacions puntuals de l'aigua. Posteriorment es dofisica el floculant, que segons l´época de l'any pot ser midó o polidadmac. A continuació l'aigua passa als decantadors on es decanten els flòculs presents a l'aigua i es purga el fang excedent. A la sortida dels decantadors es dosifica diòxid de clor que actua com a oxidant i desinfectant.
 • Filtració sobre sorra
  Un cop decantada, l'aigua es filtra per uns llits de sorra de 70 cm de gruix.
 • Filtració sobre carbó actiu
  L'aigua es filtra de nou per un llit de carbó actiu, d'1,5 m de gruix, on queda adsorbida una part de la matèria orgànica present.
 • Electrodiàlisi reversible (EDR)
  Una part de l'aigua tractada passa per l'electrodiàlisi reversible, que elimina de l'aigua un alt percentatge del contingut de sals, millorant la percepció organolèptica de la mateixa. 
 • Postcloració i emmagatzematge de l'aigua tractada
  Finalment l'aigua es clorada i emmagatzemada en quatre dipòsits de 263.000 m3 que permeten garantir el subministrament del cabal de les diferents xarxes amb independència de la qualitat de l'aigua del riu.
Vista aèria de l'Estació de tractament d'aigua potable del Llobregat