Dessalinitzadora de la Conca del Llobregat

Amb la dessalinitzadora del Llobregat es garanteixen i complementen les demandes d'aigua potable a la xarxa d'ATLL, incorporant 60 Hm3/any d'aigua de mar dessalinitzada, amb una capacitat de 180.000 m3/dia de cabal mig.

La manca de cabals disponibles per a poder garantir de manera permanent l’abastament a més de 4,5 milions d’habitants, així com certs problemes de duresa i salinitat, especialment coincidents amb els episodis de major demanda i menor disponibilitat de recursos, van portat a construir aquesta planta dessalinitzadora d’aigua de mar, com a millor opció per incrementar simultàniament la quantitat i qualitat de l’aigua distribuïda, assolint així una major garantía de subministrament.

Dessalinitzadora de la Conca del Llobregat

 

El present projecte, cofinançat en un 75% mitjançant el Fons de cohesió de la Unió Europea, contribuieix a reduir les disparitats socials i econòmiques entre els ciutadans de la Unió.