Política d'ATLL Concessionària

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA disposa d'un Sistema Integrat de Gestió que comprèn les activitats relacionades amb el servei d'abastament d'aigua potable en alta. És a dir, la planificació, la generació d'infraestructures, la gestió i l'explotació de les instal·lacions productives i les que constitueixen la xarxa bàsica d'abastament d'aigua del sistema Ter-Llobregat.

ATLL Concessionària adopta el compromís de mantenir el Sistema Integrat de Gestió d'acord a la reglamentació aplicable a les seves activitats, així com als requeriments de les següents normes de gestió:

  • UNE-EN ISO 9001:2008 - Sistema de gestió de qualitat
  • UNE-EN ISO 14001:2004 - Sistema de gestió mediambiental
  • OHSAS 18001:2007 - Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
  • UNE-EN ISO 50001:2011- Sistema de gestió energètica

El compromís d'ATLL per a mantenir i millorar contínuament el Sistema Integrat de Gestió, d'acord als requeriments anteriorment exposats i aconseguir els objectius de l'organització, està recollit en la Política d'ATLL.  

Política d'ATLL (PDF)

 

UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001 UNE-EN ISO 50001 UNE-EN ISO 22000 OHSAS 18001 IQNET - ISO 9001 IQNET - ISO 14001 IQNET - ISO 50001 IQNET - ISO 22000 IQNET - OHSAS 18001 EMAS Gestió Ambiental Certificada