Introducció

En resulten beneficiaris directes tots els consumidors de la xarxa a la qual s'integra el subministrament, i de forma indirecta tots els consumidors d'aigua de les conques Ter i Llobregat.

Donat que la font de subministrament és el mar, recurs inesgotable i no afectat per episodis de sequera i reduccions de qualitat de l’aigua, com en el cas dels rius,  aquesta instal·lació incrementa la garantia de subministrament i estabilitat en la qualitat i quantitat d’aigua abastida.

L’aigua produïda a la dessalinitzadora s'impulsa fins al dipòsit de la Fontsanta, a Sant Joan Despí, al qual arriba mitjançant una canonada de 1,4m de diàmetre i 12 km, seguint un traçat paral·lel al riu Llobregat en gran part del seu recorregut.

Des d’aquest dipòsit l’aigua es distribueix a la xarxa d’abastament per al seu consum.

El destí de l'aigua producte